මිනුම (Measurements)

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව විශය නිර්දේශයේ පළමු ඒකකය වන මෙහි භෞතික විද්‍යාව ඉගෙන ගැනීම සඳහා අත්‍යවශ මූලික කරුනු අන්තර්ගත වේ. භෞතික විද්‍යාවෙහි සියළු සංකල්ප භෞතික රාශි හා බැදී පවතී.

වස්තුවක, ද්‍රව්‍යයක හෝ සංසිද්ධියක පවතින මැනිය හැකි (ප්‍රමාණාත්මකව ප්‍රකාශ කල හැකි) ලක්ෂණයක් භෞතික රාශියක් ලෙස හඳුන්වයි.

මෙම ඒකකයේ දී,

ඒකක භෞතික රාශිවල මැනිය හැකි අගය අන්‍යව ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා.
මාන භෞතික රාශි එකිනෙක හා සම්බන්ධ වී ඇති ආකාරය අධ්‍යනය කිරීම.
මිනුම් උපකරණ භෞතික රාශිවල අගය මැනීම සඳහා.
මිනුමක දෝශය මැනීමේදී සිඳුවන දෝශ සහ පරීක්ශණයක ප්‍රතිඵල කෙරෙහි ඒවායේ බලපෑම.
අදිශ රාශි සහ දෛශික රාශි භෞතික රාශි වර්ග
ප්‍රස්ථාරික විශ්ලේෂණය එක් භෞතික රාශියක් සමඟ තවත් භෞතික රාශියක් විචලනය වන ආකාරය රූපමය ලෙස නිරූපණය.

පිළිබඳව අධ්‍යනය කරයි. මින් පැහැදිලි වන්නේ මෙම ඒකකයේ දී අප ඇත්ත වශයෙන්ම ඉගෙන ගන්නේ භෞතික රාශි පිළිබඳව වන බවයි.

Vishwa Ranganath | admin@PhysicsLanka.com | +94 77 2078816