මිනුම් උපකරණ(Measuring Instruments)

යම් භෞතික රාශියක අගය සම්මත ඒකකයක් මගින් ලබාගැනීමට භාවිතාකරන උපකරණ මිනුම් උපකරණ ලෙස හැදින්විය හැක. එදිනෙදා ජීවිතයේදී විවිධ මිනුම් ගැනීමට අපට අවශ්‍ය වේ. මේ සදහා විවිධ මිනුම් උපකරණ ප්‍රයෝජනයට ගැනීම අවශ්‍ය වේ. උදාහරණ ලෙස දිග මැනීම සදහා මීටර් රූල, ස්කන්ධය මැනීම සදහා තුලාව, උෂ්ණත්වය මැනීම සදහා උෂ්ණත්වමානය යනාදිය ගත හැක.

මෙම පරිච්ජේදය යටතේදී විද්‍යාත්මක සහ තාක්ශණික කටයුතු සඳහා නිතර භාවිතාවන පහත දැක්වෙන මිනුම් උපකරන පිළිබඳව සවිස්තරාත්මකව අධ්‍යයනය කරයි.

දිග මැනීම සඳහා,

ස්කන්ධය මැනීම සඳහා,

  • තෙ ඳඩු තුලාව (Triple Beam Balance)
  • සිවු ඳඩු තුලාව (Four Beam Balance)
  • ඉලෙක්ට්‍රොනික තුලාව (Electronic Balance)

කාලය මැනීම සඳහා,

  • විරාම ඝටිතාව (Stop Watch)
  • සංඛ්‍යාංක විරාම ඝටිතාව (Digital Stop Watch)
Vishwa Ranganath | admin@PhysicsLanka.com | +94 77 2078816